OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH – RODO w usługach detektywistycznych.

Właścicielem serwisu www.detektyw-piaseczno.pl jest Monika Matyszczak prowadząca działalność gospodarczą pod nr NIP 8212249926 i Regon
142688472, posiadająca wpis do rejestru usług detektywistycznych MSWIA o nr RD 22/2011.
Administratorem Państwa danych osobowych jest Monika Matyszczak prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą FEMINA Monika Matyszczak
z siedzią w Siedlcach, ul. Ściegiennego 9/15/66, oddział: ul. Widok 10/LU1 w Warszawie z adresem do korespondencji: ul. Tużycka 8/6 Warszawa.
Informujemy, że przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora danych osobowych dostępu do danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych jeżeli ono przysługuje
na podstawie art. 20 RODO poprzez wysłanie żądania listem poleconym na adres korespondencyjny Administratora.

Przepisy prawne w zakresie danych osobowych w przypadku osób wobec których prowadzone są czynności detektywistyczne:
DETEKTYW lub zatrudniający go przedsiębiorca przetwarza dane osobowe zebrane w toku wykonywania czynności, o których mowa w art. 2 ust. 1
ustawy o usługach detektywistycznych, bez zgody osób, których dane dotyczą, wyłącznie w zakresie realizacji usługi. – Art 28a Ustawy o usługach
detektywistycznych.

Ograniczenia praw osób wobec których wykonuje się lub wykonywano czynności detektywistyczne na podstawie umowy ze Zleceniodawcą:
Zgodnie z art. 28c ustawy o usługach detektywistycznych, do przetwarzania danych osobowych zebranych w toku wykonywania czynności, o których
mowa w art. 2 ust. 1 ustawy o usługach detektywistycznych, nie stosuje się przepisów art. 13 (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (UE)
2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (RODO)) oraz art. 15 ust. 1 lit.a,c i g wspomnianego rozporządzenia.